سایت رسمی دکتر سید علیرضا آشفته

دانش‌آموخته دکترای دولتی مهندسی معدن و زمین‌شناسی

سایت رسمی دکتر سید علیرضا آشفته

دانش‌آموخته دکترای دولتی مهندسی معدن و زمین‌شناسی

  • پژوهشگر برتر شهرداری تهران
سامانه پشتیبانی آنلاین پیام کوتاه: 5000212201070
سایت رسمی دکتر سید علیرضا آشفته

چهره ماندگار انجمن ژئوتکنیک در سال 1398
(جزء مفاخر ملی ایران از طرف انجمن ژئوتکنیک)

موزیک پلیر

پایاننامه کارشناسیارشد :

دانشجو مهندس سید رضا مرتضوی، استاد راهنما دکتر قدرتالله محمدی

دانشجو مهندس علی دوستی، استاد راهنما دکتر پیمان افضل
مقاله پایاننامه کارشناسیارشد :

دانشجو مهندس مرتضی شجاع، استاد راهنما دکتر احمد ادیب

سی و چهارمین گردهمایی ملی علوم زمین و دومین کنگره بینالمللی علوم زمین

مجله Biosciences Biotechnology Research Asia 
دانشجو مهندس احسان قدمی، استاد راهنما دکتر افشین شهام

سومین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار

مجله Open Journal of Geology 
دانشجو مهندس علی کاووسی، استاد راهنما دکتر حسین مقصودنیا و استاد مشاور دکتر افشین شهام

مجله The IIOAB Journal - Institute of Integrative Omics and Applied Biotechnology 
دانشجو مهندس حمید سبکخیز، استاد راهنما دکتر ایوب معمار کوچه باغ و استاد مشاور محمد احسان حکمتیان

مجله Journal of Biodiversity and Environmental Sciences 
دانشجو مهندس سید رضا مرتضوی، استاد راهنما دکتر قدرتالله محمدی

مجله Open Journal of Geology 
مقاله پژوهشی و علمی، دکتر احمد ادیب، دکتر پیمان افضل و مهندس کبری حاجیزاده

مجله Journal Nonlinear Processes in Geophysics 
کتاب کارشناسی‌ارشد :

بررسی افکار و اندیشههای علمای پیشرو مشروطیت با تکیه بر نظرات آخوند خراسانی و شیخ فضل الله نوری

زهرا علیزاده جدا
تاثیر ردیف آواز موسیقی سنتی ایران در حالات مختلف انسان

محمد علی قدمی و احسان قدمی