سایت رسمی دکتر سید علیرضا آشفته

دانش‌آموخته دکترای دولتی مهندسی معدن و زمین‌شناسی

سایت رسمی دکتر سید علیرضا آشفته

دانش‌آموخته دکترای دولتی مهندسی معدن و زمین‌شناسی

  • پژوهشگر برتر شهرداری تهران
سامانه پشتیبانی آنلاین پیام کوتاه: 5000212201070
سایت رسمی دکتر سید علیرضا آشفته

چهره ماندگار انجمن ژئوتکنیک در سال 1398
(جزء مفاخر ملی ایران از طرف انجمن ژئوتکنیک)

موزیک پلیر

کتب تخصصی :

1- بازدید و برداشت زمین‌شناسی، سید علیرضا آشفته و قدرت‌الله محمدی، انتشارات فرهیختگان دانشگاه، چاپ اول 1394، 130 صفحه، قیمت 27000 تومان، 100 نسخه، شابک 3-047-235-600-978

2- بازدید و برداشت معدن، سید علیرضا آشفته و علی عابدینی، انتشارات فرهیختگان دانشگاه، چاپ اول 1397، 130 صفحه، قیمت 27000 تومان، 1000 نسخه، شابک 2-130-235-600-978

3- کانی‌شناسی تصویری، سید علیرضا آشفته و علی دوستی، انتشارات فرهیختگان دانشگاه، چاپ اول 1395، 110 صفحه، قیمت 22000 تومان، 1000 نسخه، شابک 9-090-235-600-978

4- سنگ‌شناسی تصویری، سید علیرضا آشفته و داریوش اسماعیلی، انتشارات فرهیختگان دانشگاه، چاپ اول 1398، 110 صفحه، قیمت 22000 تومان، 100 نسخه، شابک 7-148-235-600-978

5- کانسارهای زئولیت در ایران با نگرش ویژه به استان سمنان، حسین بی‌باکیان سنگسر و سید علیرضا آشفته، انتشارات فرهیختگان دانشگاه، چاپ اول 1398، 120 صفحه، قیمت 26000 تومان، 1000 نسخه، شابک 3-146-235-600-978

6- کانسارهای گچ در ایران با نگرش ویژه به استان سمنان، حسین بی‌باکیان سنگسر و سید علیرضا آشفته، انتشارات فرهیختگان دانشگاه، چاپ اول 1399، 100 صفحه، قیمت 21000 تومان، 100 نسخه، شابک 3-162-235-600-978

7- کانسارهای گوگرد در ایران با نگرش ویژه به استان سمنان، حسین بی‌باکیان سنگسر و سید علیرضا آشفته، انتشارات فرهیختگان دانشگاه، چاپ اول 1398، 120 صفحه، قیمت 26000 تومان، 100 نسخه، شابک 9-149-235-600-978

8- کانسارهای مس در ایران با نگرش ویژه به استان سمنان، حسین بی‌باکیان سنگسر و سید علیرضا آشفته، انتشارات فرهیختگان دانشگاه، چاپ اول 1399، 100 صفحه، قیمت 21000 تومان، 100 نسخه، شابک 4-165-235-600-978

9- کانسارهای سلستین در ایران کاربردها و مصارف، حسین بی‌باکیان سنگسر و سید علیرضا آشفته، انتشارات اساتید دانشگاه، چاپ اول 1400، 100 صفحه، قیمت 50000 تومان، 1000 نسخه، شابک ‫‬‭978-622-7913-88-0

10- کانسارهای سیلیس در ایران کاربردها و مصارف، حسین بی‌باکیان سنگسر و سید علیرضا آشفته، انتشارات اساتید دانشگاه، چاپ اول 1400، 120 صفحه، قیمت 50000 تومان، 1000 نسخه، شابک 0-46-7913-600-978

11- کاربردها و مصارف زئولیت در صنعت، حسین بی‌باکیان سنگسر و سید علیرضا آشفته، انتشارات اساتید دانشگاه، چاپ اول 1400، 100 صفحه، قیمت 50000 تومان، 1000 نسخه، شابک 7-92-7661-622-978

12- کاربردها و مصارف گچ در صنعت، حسین بی‌باکیان سنگسر و سید علیرضا آشفته، انتشارات اساتید دانشگاه، چاپ اول 1400، 100 صفحه، قیمت 50000 تومان، 1000 نسخه، شابک 6-35-3300-622-978‬‬

13- کاربردها و مصارف گوگرد در صنعت، حسین بی‌باکیان سنگسر و سید علیرضا آشفته، انتشارات اساتید دانشگاه، چاپ اول 1400، 120 صفحه، قیمت 50000 تومان، 1000 نسخه، شابک ‫‬‭978-622-7661-93-4

14- کاربردها و مصارف مس در صنعت، حسین بی‌باکیان سنگسر و سید علیرضا آشفته، انتشارات اساتید دانشگاه، چاپ اول 1400، 120 صفحه، قیمت 50000 تومان، 1000 نسخه، شابک 9-34-3300-622-978‬‬


15-بوکسیت، آلومینا و آلومینیوم، سید علیرضا آشفته، علی عابدینی، داریوش اسماعیلی و گلناز جوزانی کهن، انتشارات اساتید دانشگاه، چاپ اول 1401، 170 صفحه، قیمت 121000 تومان، 1000 نسخه 


16-کانسارهای بوکسیت در ایران با نگرش ویژه به سمنان،  سید علیرضا آشفته، علی عابدینی، داریوش اسماعیلی و گلناز جوزانی کهن، انتشارات اساتید دانشگاه، چاپ اول 1401، 170 صفحه، قیمت 121000 تومان، 1000 نسخه


17- زمین‌شناسی اقتصادی، سید علیرضا آشفته و تورج زارع، انتشارات فرهیختگان دانشگاه، چاپ اول 1399، 90 صفحه، قیمت 25000 تومان، 100 نسخه، شابک 7-180-235-600-978

18- زمین‌شناسی پزشکی، سید علیرضا آشفته و رحیم آزاد، انتشارات فرهیختگان دانشگاه، چاپ اول 1398، 90 صفحه، قیمت 23000 تومان، 100 نسخه، شابک 0-163-235-600-978


19- زمین‌شناسی مهندسی، سید علیرضا آشفته و مدیر آلومینا، انتشارات اساتید دانشگاه، چاپ اول 1402، 160 صفحه، قیمت 25000 تومان، 1000 نسخه


20- زمین‌شناسی نظامی، سید علیرضا آشفته و مدیر آلومینا، انتشارات اساتید دانشگاه، چاپ اول 1401، 160 صفحه، قیمت 23000 تومان، 1000 نسخه


21- راهکارهای نوین مدیریت شهری، مجتبی سالک رازی، یاسر میرزایی، علیرضا طاهری‌زاده و سید علیرضا آشفته، انتشارات اساتید دانشگاه، چاپ اول 1400، 150 صفحه، قیمت 24000 تومان، 1000 نسخه، شابک 3-781-742-622-978

22- راهکارهای نوین مدیریت عمرانی، علیرضا عباسی، مجتبی باقری، عنایت الله امینی و سید علیرضا آشفته، انتشارات اساتید دانشگاه، چاپ اول 1400، 80 صفحه، قیمت 24000 تومان، 100 نسخه، شابک 9-72-7913-622-978

23- روش‌های توسعه شهر هوشمند، احسان علی پوری و سید علیرضا آشفته، انتشارات اساتید دانشگاه، چاپ اول 1400، 80 صفحه، قیمت 50000 تومان، 100 نسخه، شابک ‫‭978-622-7661-95-8‬

24- سیاست‌گذاری توسعه منطقه‌ای، احسان علی پوری و سید علیرضا آشفته، انتشارات اساتید دانشگاه، چاپ اول 1400، 150 صفحه، قیمت 50000 تومان، 100 نسخه، شابک 8-08-7913-622-978


25- کاربرد سنجش از دور در شناسای خطواره‌ها، سکینه مظلومی گالشی و سید علیرضا آشفته، انتشارات اساتید دانشگاه، چاپ اول 1401، 100 صفحه، قیمت 50000 تومان، 1000 نسخه، شابک 5-67-7661-622-978


26- کاربرد سنجش از دور در شناسایی گسل‌ها، مریم محرمپور و سید علیرضا آشفته، انتشارات اساتید دانشگاه، چاپ اول 1401، 120 صفحه، قیمت 50000 تومان، 1000 نسخه، شابک 3-90-7913-622-978


دادگستری معدن و عمران1402


سفارشی و مذهبی :

1- گذری تاریخی بر زندگینامه آیات عظام، روحانیون، علما و بزرگان کاشان، سید علیرضا آشفته، سید جمال آشفته و میر سید محمد یثربی، انتشارات فرهیختگان دانشگاه، چاپ اول 1395، 264 صفحه، قیمت 16000 تومان، 100 نسخه، شابک 4-082-235-600-978

2- گذری تاریخی بر زندگینامه امامان معصوم، انبیاء، پیامبران و رسولان الهی، سید علیرضا آشفته، پوران مرضیه حامی دیندار و میر سید محمد یثربی، انتشارات اساتید دانشگاه، چاپ اول 1395، 264 صفحه، قیمت 16000 تومان، 100 نسخه، شابک 9-160-235-600-978

3- معجزات توسل به امام زمان(ع)، سید علیرضا آشفته و احسان قدمی، انتشارات فرهیختگان دانشگاه، چاپ اول 1398، 100 صفحه، قیمت 12000 تومان، 100 نسخه، شابک 5-139-235-600-978               

4- معجزات توسل به حضرت زهرا(س)، سید علیرضا آشفته و زهرا علیزاده جدا، انتشارات فرهیختگان دانشگاه، چاپ اول 1398، 100 صفحه، قیمت 12000 تومان، 1000 نسخه، شابک 1-153-235-600-978        


5- آقای خاص، حمزه فلاح و سید علیرضا آشفته، انتشارات اساتید دانشگاه، چاپ اول 1401، 134 صفحه، قیمت 240000 تومان، 1000 نسخه قرمز


6- مخاطب خاص، حمزه فلاح و سید علیرضا آشفته، انتشارات اساتید دانشگاه، چاپ اول 1401، 134 صفحه، قیمت 240000 تومان، 1000 نسخه سبز


ناظر و ویراستار علمی :

1- تحلیل تکنیکال بازار مواد معدنی، علی دوستی، راشد دوستی و سید علیرضا آشفته، انتشارات فرهیختگان دانشگاه، چاپ اول 1396، 100 صفحه، قیمت 15000 تومان، 1000 نسخه، شابک 4-095-235-600-978

2- نقش بازار سرمایه در بحران‌های مالی، مصطفی صابری‌ نجار و سید علیرضا آشفته، انتشارات فرهیختگان دانشگاه، چاپ اول 1397، 100 صفحه، قیمت 15000 تومان، 100 نسخه، شابک 6-129-235-600-978  

3- برنامه‌ریزی شهری، مسعود عبادی، پیوند غرباپور و سید علیرضا آشفته، انتشارات فرهیختگان دانشگاه، چاپ اول 1398، 184 صفحه، قیمت 11000 تومان، 100 نسخه، شابک 0-147-235-600-978

4- مدیریت در معدن، رحیم آزاد و سید علیرضا آشفته، انتشارات اساتید دانشگاه، چاپ اول 1399، 184 صفحه، قیمت 11000 تومان، 100 نسخه، شابک 7-89-7913-622-978

5- اجزاء ماشین، جواد محولاتی و سید علیرضا آشفته، انتشارات اساتید دانشگاه، چاپ اول 1400، 134 صفحه، قیمت 120000 تومان، 1000 نسخه، شابک 7-210-330-622-978

6- رسم فنی، جواد محولاتی و سید علیرضا آشفته، انتشارات اساتید دانشگاه، چاپ اول 1401، 134 صفحه، قیمت 120000 تومان، 1000 نسخه، شابک 6-048-330-622-978